De leerlingenraad  


Sinds het schooljaar 2013-2014 heeft onze school een leerlingenraad. Hier kunt u over deze raad lezen.

Doel van de raad
Kinderen hebben inbreng, kunnen meedenken over ‘beleid’ op school dat hen aangaat. Kinderen die in de raad zitten, nemen niet alleen deel op persoonlijke titel maar maken ook ideeën en klachten van andere leerlingen bespreekbaar. We besteden aandacht aan burgerschap. We willen tenslotte onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij. Kinderen leren op deze manier omgaan met kenmerken van onze democratische samenleving. Belangrijke vaardigheden als: samenwerken, luisteren naar elkaar, kritisch en probleemoplossend denken, keuzes maken, onderzoeken en je mening onder woorden brengen worden geoefend. Bovendien weet het team beter wat leeft bij de kinderen. Kinderen voelen zich serieus genomen. 

Wanneer vergadert de raad
Een vrijdagochtend per maand van 8.30- 9.00 u. 

Wie hebben zitting in de raad
Een leerling per groep, vanaf groep 3. Aan iedere vergadering doen dus 6 kinderen mee. Kinderen stellen zichzelf verkiesbaar, in de klas wordt gekozen welke leerling hun groep mag vertegenwoordigen. Na een half jaar mogen er nieuwe kinderen worden gekozen. 

Waarover vergadert de raad
De kinderen nemen hun eigen agendapunten mee. Ze hebben vanuit hun groep ideeën/vragen/klachten mee gekregen. De agendapunten moeten uitvoerbaar zijn, reële vragen en tips die passen bij de school. Aan de leerlingenraad kan ook advies worden gevraagd vanuit het team. De leerlingenraad heeft adviesrecht.  

Onder leiding van
Bernice. Zij is groepsleerkracht, lid van het managementteam en volgt een masteropleiding pedagogiek.  

Voorbereiding
In de groep wordt de vergadering voorbereid met de leerkracht en klasgenoten.  Wat wordt ingebracht? 

Notulist
De leerling uit groep 8. De notulen worden verstuurd naar Bernice. Zij zorgt ervoor dat ze worden verspreid onder de leerkrachten en worden opgehangen in het halletje bij de buitendeur. Op deze manier wordt de inhoud van de vergadering teruggekoppeld naar de groepen. 

Wat wordt ermee gedaan
Bernice beoordeelt (na overleg) of de school iets met de ideeën kan doen. 

Waar vergadert de raad
In de teamkamer.                                           

Data
Staan vermeld op de kalender.