KC De Wegwijzer

Ontwikkeling tot kindcentrum

Kindcentrum De Wegwijzer is er voor kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ouders/verzorgers. Binnen KC De Wegwijzer wordt kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs onder een dak integraal aangeboden. Op KC de Wegwijzer begeleiden we onze kinderen van 0 tot 13 jaar in hun ontwikkeling. Deze begeleiding richt zich op hun zelfontplooiing, hun zelfstandigheid, hun creatieve denken, hun oplossend vermogen en hun leergierigheid, waarbij we recht doen aan verschillen. Door onze kinderen uit te dagen en te begeleiden in hun nieuwsgierigheid & leergierigheid ten aanzien van de wereld om hen heen, en ze daarbij te leren delen met elkaar, vertellen aan elkaar, vragen durven stellen, zich kwetsbaar op te stellen en ze te leren openstaan voor kritiek,  zullen ze goed voorbereid aan de maatschappij kunnen deelnemen.Dit doen we in een veilige, positieve, toekomstgerichte en stimulerende omgeving. In deze omgeving is er sprake van optimale samenwerking tussen alle deelnemende partijen, dus kinderen, ouders, leerkrachten,begeleiders en team. De nauwe samenwerking tussen de beroepskrachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, kunde en mogelijkheden, zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van onze kinderen. Door samen te werken in een respectvolle en open omgeving groeien kinderen.

Visie van ons kindcentrum

In 2014 is basisschool De Wegwijzer, in opdracht van gemeente en in opdracht van de directeur bestuurder van stichting Oeverwal, gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te ontwikkelen tot een kindcentrum. Kinderopvang én onderwijs zijn daarbij partners die met elkaar een programma vormgeven afgestemd op elkaar, samenwerkend binnen één gebouw. Doel van deze samenwerking is een veilige en vertrouwde omgeving creëren waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ononderbroken kunnen opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren.

Vanuit deze opdracht zijn we in gesprek gegaan met de peuterspeelzaal én met de kinderopvang, die beiden al gevestigd waren aan de Molenstraat 1 in Winssen.

 

We zijn gekomen tot een steeds hechtere samenwerking, waarbij we zoveel mogelijk ons aanbod afstemmen op de behoefte van kind en ouder. Optimale ontwikkelingsmogelijkheden en gebundelde expertise maken De Wegwijzer tot een dynamisch en kwalitatief sterk centrum voor kinderen en hun ouders.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl