Home $ De School

De School

Kindcentrum De Wegwijzer ligt in het hart van Winssen. Onderwijs, een peutergroep, kinderopvang, tussenschoolse opvang (TSO)  & buitenschoolse opvang (BSO) worden onder één dak aangeboden.

Wat kenmerkt ons onderwijs?

Ontmoet, ontdek & ontwikkel

Op de Wegwijzer staat ontmoeten, ontdekken & ontwikkelen centraal.
In de begeleiding van onze kinderen richten we ons op hun zelfontplooiing en zelfstandigheid. Daarbij leren ze samen te werken, hun creatieve denken optimaal te benutten en hun oplossend vermogen in te zetten. Hierbij wordt recht gedaan aan de verschillen.

Basisvaardigheden: taal en rekenen

Kunnen lezen en rekenen bepaalt in grote mate het succes op school en in ieders verdere loopbaan. De juiste focus op deze basisvaardigheden vergroot ieders kansen. Daarom kiezen wij voor moderne lesmethodes die voldoen aan de inspectienormen en waarmee we kwalitatief goed onderwijs verzorgen. We geven les volgens het directe instructiemodel, waarbij we het belangrijk vinden dat kinderen steeds weten wat het doel is van de les: wat leren we en waarom of waarvoor? Na elke les wordt samen met de kinderen geëvalueerd. Daarnaast geven de analyses van methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem ons inzicht in de vorderingen en ontwikkelpunten van zowel de groep als alle individuele leerlingen.

Wereldwijze kritische denkers

Met elkaar samenwerken om de wereld te ontdekken, te leren kennen en te veranderen vraagt om focus op de kennisvakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, maatschappijleer, kunst & cultuur. We bieden deze vakken aan in samenhang.
We dagen onze kinderen uit en begeleiden hen in hun nieuwsgierigheid & leergierigheid ten aanzien van de wereld om hen heen. Daarbij leren we de kinderen te delen met elkaar, te vertellen aan elkaar, vragen te stellen, zich kwetsbaar op te stellen en leren ze open te staan voor kritiek.

De technologie om ons heen verandert snel. Ons onderwijs gaat hierin mee; kinderen  werken vanaf groep 4 op tablet/Chromebooks. Verwerking van de lesstof, maken van themawerkstukken, maar ook mediawijsheid, programmeren en digitale opzoekvaardigheden zijn onderdeel van ons onderwijs.

Samen op weg

De Wegwijzer biedt een veilige, positieve en toekomstgerichte omgeving. In deze omgeving is sprake van optimale samenwerking tussen kinderen, ouders, leerkrachten, begeleiders en binnen ons team. De nauwe samenwerking, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, kunde en mogelijkheden, zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van onze kinderen. Deze samenwerking gebeurt op basis van respect en onderling vertrouwen. Hierbij is het doel van alle betrokkenen hetzelfde: de groei en het welbevinden van het kind.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook bellen (0487-521756) of mailen (dewegwijzer@groeisaampo.nl).
Wilt u een kijkje nemen op school? U en uw kind zijn van harte welkom.

Groet,

Maaike de Haan (schoolleider).