Home $ Visie jonge kind

Visie jonge kind

Op de Wegwijzer staat ontmoeten, ontdekken & ontwikkelen centraal. In de begeleiding van onze kinderen richten we ons op hun zelfontplooiing en zelfstandigheid. Daarbij leren ze samen te werken, hun creatieve denken optimaal te benutten en hun oplossend vermogen in te zetten. Hierbij wordt recht gedaan aan de verschillen.

Onze visie op het jonge kind (4 tot 7-jarigen) is, net als onze schoolbrede visie, gebaseerd op een aantal waarden die we als team belangrijk vinden in ons onderwijs.

Hierbij gaan we uit van de gedachte:

‘Kinderen leren terwijl ze spelen, en nog belangrijker,

tijdens het spelen leren kinderen hoe ze moeten leren’.

 

Ontmoet, ontdek & ontwikkel

Ontmoeten

Jonge kinderen voelen zich thuis op De Wegwijzer. Ze wennen aan het naar school gaan en alles wat daarbij komt kijken. Ze leren een goede band op te bouwen met de leerkracht en de andere kinderen. Ze voelen zich begrepen, veilig en gewaardeerd door ieder om zich heen. De driehoeksverhouding leerkracht-kind-ouder speelt hierin een grote rol. De leerkracht heeft nauw contact met ouders (en kinderen). De leerkracht heeft oog voor ze en helpt ze daar waar nodig. Daarnaast stimuleert de leerkracht samenspel en samenwerken en wordt er groepsdoorbrekend gewerkt.

Ontdekken

Het experimenteergedrag én beweeggedrag van jonge kinderen is uitgangspunt voor de dagelijkse invulling van het onderwijs voor jonge kinderen. De leerkracht sluit aan bij de belevingswereld van het jonge kind en diens interesse. Kinderen ervaren dat ze iets kunnen, onafhankelijk van de ander. Zo ontdekken ze hun eigen mogelijkheden en wordt hun zelfredzaamheid gestimuleerd. De leerkracht heeft een coachende rol en biedt de ruimte om de kinderen te laten ontdekken. De zelfstandigheid van het jonge kind speelt hierin een grote rol. De leerkracht biedt de ruimte om het jonge kind fouten te laten maken. Het kind leert zo om door te zetten.

Ontwikkelen

In een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin afspraken en routines zorgen voor een stuk voorspelbaarheid, krijgen kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. Daarbij hoort ook het sociaal leren, waarbij de kinderen van elkaar leren in verschillende situaties.

Deze ontwikkeling wordt door de leerkracht gestimuleerd door kinderen ook uit te dagen om een stap verder te zetten (zone van naaste ontwikkeling), kinderen succeservaringen op te laten doen. Doel hierbij is het aanleren van nieuwe vaardigheden en eigenaar worden van je eigen leerproces. Dit stimuleert hun zelfvertrouwen en intrinsieke motivatie om zich verder te ontwikkelen.

 

Basisvaardigheden

Kunnen lezen en rekenen bepaalt in grote mate het succes op school en in ieders verdere loopbaan. De juiste focus op deze basisvaardigheden vergroot ieders kansen. Deze vaardigheden worden ook bij het jonge kind aangeboden. Spel/activiteiten staan hierbij centraal. Dit kan zijn middels vrij spel (kinderen geven vorm aan spel met hun fantasie), begeleid spel (de kinderen spelen en de leerkracht verrijkt het spel met kleine interventies) of geleid spel (waarbij de leerkracht een sturende rol heeft in het spel/de activiteit).

Het leerproces blijft leidend; we volgen de kinderen in hun ontwikkeling en sturen bij/spelen hierop in. Hierbij wordt steeds recht gedaan aan de verschillen tussen kinderen.

 

Wereldwijzer kritische denkers

Middels spel en activiteiten leert het jonge kind de wereld om zich heen kennen en begrijpen. We stimuleren het creatief en kritisch denken wat kinderen van nature hebben. We geven de kinderen vrijheid om vanuit hun verwondering te ontdekken en leren. Hierbij ligt de focus op het proces.

De technologie om ons heen verandert snel. Ons onderwijs gaat hierin mee. Vanaf groep 1 werken kinderen met deze nieuwe technologieën.

 

Samen op weg

De Wegwijzer biedt een veilige, positieve en toekomstgerichte omgeving. In deze omgeving is sprake van optimale samenwerking tussen kinderen, ouders, leerkrachten en begeleiders. De nauwe samenwerking, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, kunde en mogelijkheden, zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van onze kinderen. Deze samenwerking gebeurt op basis van respect en onderling vertrouwen. Hierbij is het doel van alle betrokkenen hetzelfde: de groei en het welbevinden van het kind.